Pravidlá písania čiarok - kedy sa píše čiarka

Písanie čiarok si vyžaduje vedomosti o určitých pravidlách, ktoré pre slovenský jazyk platia a disciplínu pri ich dodržiavaní. V našom článku sa dozviete, kde a kedy sa píšu čiarky, aby ste sa mohli ľahšie vyhnúť pravopisným chybám.

grammar Foto: Pixabay

PSP a KSSJ
JULS
Pravidlá slovenského pravopisu
Výnimky v slovenskom pravopise
Kedy sa píše čiarka?

PSP - Pravidlá slovenského pravopisu, pravopis a gramatika

Informácie o tom, ako sa správne píšu slovenské slová, taktiež aj ako používať ich tvary, zhŕňa jedna zo štyroch záväzných kodifikácii slovenčiny. Je to príručka pravidiel slovenského pravopisu, v skratke PSP. Prvé príručky vznikli už v roku 1931 a modifikovali sa do roku 1991, kde nastalo len pár obmien ako:

 • miesto smeny sa začala používať zmena
 • vymenilo sa používanie veľkého písmena v názve ulíc, mostov a pod. (napr. ulica Janka Kráľa na Ulica Janka Kráľa)
 • zaviedli sa dvojtvary slov (napríklad do videnia a dovidenia) a ešte pár ďalších

Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ)

Pri dodržiavaní pravidiel slovenského pravopisu je dobré vedieť používať aj KSSJ. Jedná sa o jednozväzkový výkladový slovník spisovnej slovenčiny, ktorý sa v priebehu rokov dostal až na piate vydanie. Prvýkrát v roku 1987 a naposledy v roku 2000.

Krátky slovník slovenského jazyka sa taktiež radí ku kvartetu príručiek, ktoré vedia poradiť s mnohými problémami týkajúcimi sa slovenčiny. KSSJ pravopisne vychádza z najnovších Pravidiel slovenského pravopisu. Vo výkladovom slovníku nájdete informácie o cca 60 000 slovách ako napríklad:

 • význam zachytených slov
 • slovotvorné vzťahy medzi slovami
 • synonymické vzťahy medzi slovami
 • antonymické vzťahy medzi slovami
 • homonymické vzťahy medzi slovami

sipkaNaučte sa správne používať emotikony - smajlíky v SMS, MMS a online priestore.

JULS - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Mnohí z vás možno nepoznajú hodnotnú inštitúciu menom Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, ktorý sa venuje výskumu spisovných, ako aj nespisovných útvarov v slovenčine. Vo svojej činnosti sa zameriava aj na výskum územnej a sociálnej diferenciácie v dejinách slovenského jazyka.

Predtým ako JULS vytvorí základné kodifikačné príručky, štandardizuje geografické názvoslovia. Pri ich tvorení ustaľuje odbornú terminológiu, kedy sa musí zaoberať aj teoretickými otázkami ohľadom všeobecnej jazykovedy, jazykovej kultúry, odbornej terminológie a onomastiky.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra spolupracuje aj so zahraničím. Vedecké zahraničné pracoviská v Belgicku a Bielorusku, v Bosne a Hercegovine, v Bulharsku a Chorvátsku, v Českej republike a Macedónsku, v Maďarsku a Nemecku, v Poľsku a Rakúsku, v Rusku, v Slovinsku a Srbsku, na Ukrajine a v USA sa taktiež radia s JULS o tom ako spracovať jazyk.

Pre zhrnutie vám ponúkame hlavné oblasti výskumu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, ku ktorým patrí:

 1. systém súčasnej slovenčiny
 2. fungovanie jazyka v súčasnosti
 3. teória, ale aj prax jazykovej kultúry
 4. odborná terminológia
 5. jazykový zemepis a etymológia
 6. dejiny jazyka
 7. onomastika
 8. korpusová lingvistika
 9. počítačové spracovanie prirodzeného jazyka

Pravidlá pravopisu pri písaní čiarok - diktáty, neohybné slovné druhy

I keď niektorí z vás možno už nesedia v školských laviciach, to neznamená, že by vám nemalo zaléžať na tom, akú úroveň gramatiky ovládate. Nekomplikujte si život zahanbujúcimi situáciami v oblasti pravopisu a ústneho vyjadrovania. Chce to len vôľu premôcť sa a nájsť si čas na to, aby ste si mohli vyskúšať, akú úroveň zvládate, keď už ste možno vyšli z cviku.

Pamätáte si ešte na neohybné slovné druhy? Pomôžeme vám s opakovaním. Patria k nim príslovky (miesta, času, spôsobu, príčiny), predložky, spojky, častice a citoslovcia (vyjadrujú postoje, pocity, povely a zvuky). Práve neohybné slovné druhy vedia narobiť šarapatu v písomnostiach, keď čiarky v ich prítomnosti nie sú použité správne.

Vyskúšajte si napísať diktát, napríklad spolu s partnerom. Spoločne si ho skúste skontrolovať, aby tse obaja videli, kde ste spravili chyby. Rýchlejšie sa takto naučíte písať gramaticky a bezchybne. Staré známe, že "opakovanie je matka múdrosti", v oblasti jazyka či už slovenského alebo cudzieho platí dvojnásobne.

sipka Naučte sa písať čiarky aj v českom jazyku.

Výnimky slovenského pravopisu

Pri písaní čiarok by ste si mali dať pozor na výnimky, preto uvádzame pár príkladov v tabuľke.

Výnimky Príklady viet
V prípade, že sú vetné členy spojené spojkami (a, i, aj, alebo, či) sa čiarka nepíše.

Mama a dcéra idú nakupovať potraviny.

Daj si pozor na seba aj na sestru.

Kúpil si banány alebo marhule?

Chceš na obed palacinky či špagety?

V prípade, keď spojka (či) uvádza veľajšiu vetu, čiarku pred spojkou alebo nepíšete. Premýľaš, či pôjdeš do kina alebo nie?
V prípade, že na začiarku vedľajšej vety stoja až 2 podraďovacie spojky (že ak, že keď, pretože keď, pretože keby, lebo kedy, ktorý ak) sa čiarka pred druhou p. spojkou nepíše. Radšej mlčal, pretože keby niečo povedal nahlas, situácia by sa len zhoršila.

Kedy sa píše čiarka - kedy píšeme čiarky vo vetách (avšak čiarka, pomaly ale isto čiarka, priraďovacie a podraďovacie súvetie)

Písanie čiarok vo vetách sa častokrát viaže na detaily, ktoré zhrnieme v tabuľke.

Typy Príklad z praxe
Oslovenie Anna, kde sa nachádzaš?
Pozdrav Ahoj, cítiš sa dobre?
Citoslovcia Fuj, to smrdí.
Hodnotiace častice Naša lyžiarka P. Vlhová, prirodzene, opäť vyhrala.
Viacnásobný vetný člen Nezavárali sme hrušky, ale jablká.
Vytýčený vetný člen Juraj S., ten je šikovný hokejista.
Prístavok Martin, kedysi historické mesto, má v súčasnosti modernejšiu infraštruktúru.

Podraďovacie súvetie s podraďovacími spojkami: keď, kedy, pretože, keby, aby

(hlavná veta je od vedľajšej vety vždy oddelená čiarkou)

Nemohli sme ísť na nákup, pretože (lebo) prišla nečakaná návšteva.
Priraďovacie súvetie (keď vety nie sú spojené spojkami: a, i, aj, alebo, napr.) Spadla z višne, ale našťastie sa jej nič nestalo.
Kombinácie: i-i, aj-aj, buď-alebo, alebo-alebo,  či-či Buď si zdravý, alebo si chorý.
Pred spojkovými výrazmi: a preto, a predsa, a tak, a teda, a jednako, a to, a pritom Nevedela piecť koláče, ale predsa si našla spôsob.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

prekladac

DeepL translator - vyskúšajte inteligentný textový prekladač

Deepl translator je online aplikácia na prekladanie textu, ako aj reči, obrázkov a súborov. Odbúrajte jazykové bariéry prekladom do 28...

789

Google Translate: prekladač viet a textov online

Google Translate je neurónová prekladová služba 📝. Identifikuje a automaticky preloží text, dokument, obrázok, konverzáciu i video do 133...

básne

Tipy na básne + termíny a kolá na Hviezdoslavov Kubín

Báseň je literárnym dielom písaným vo veršoch. Deň Matiek 💝 Hviezdoslavov Kubín a mnohé spoločenské udalosti sa pýšia krásnymi recitáciami...