Daňové priznanie 2024: ako vyplniť a dokedy podať?

Termín na podanie daňového priznania za minulý rok je opäť do 31. marca 2024. Ako vyplniť daňové priznanie, ktoré tlačivo je to správne, čo robiť ak ste zamestnanec, živnostník, dôchodca alebo študent? Zhrnuli sme pre vás všetky základné informácie v kocke.

Daňové priznanie 2023 Foto: Pixabay

Lehota podania – Typ A / Typ B
Príjem zo zahraničia

Zamestnanci – Živnostníci
Študenti – Dôchodcovia
Ako podať online – Výpočet dane pre SZČO
Zníženie dane (Nezdaniteľná časť)

Daňové priznanie online 2024

Daňové priznanie podávate ako fyzická osoba vtedy, ak váš celkový zdaniteľný príjem v minulom roku bol väčší ako 2 461,41 €, alebo ak vykazujete daňovú stratu. Do zdaniteľných príjmov sa rátajú všetky dosiahnuté príjmy, ktoré sú predmetom dane, a to aj tie, ktoré ste dosiahli v zahraničí. Daňové priznanie tak čaká nie len živnostníkov, ale aj mnohých študentov, dočasne nezamestnaných a dôchodcov.

Právnická osoba založená s cieľom podnikania, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia, je povinná podať daňové priznanie vždy – to znamená bez ohľadu na výšku príjmov.

Dokedy sa podáva daňové priznanie a odklad daňového priznania 2024

Daňové priznanie za minulý rok môžete podať najneskôr do 31. marca 2024. Daňovník si môže túto zákonom stanovenú lehotu aj predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenie o predĺžení musí byť podané taktiež najneskôr do 31. marca 2024. Podnikatelia (fyzické osoby) musia toto oznámenie podať elektronicky. Odklad na podanie daňového priznania je možný maximálne o 3 až 6 mesiacov.

Potrebné tlačivo nájdete na internetovej stránke Finančnej správy pod označením OZN493v22 - Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

sipka Ako ušetriť na cestách? Pozrite si aktuálne ceny pohonných hmôt

Daňové priznanie typ A | Daňové priznanie typ B

 • Daňové priznanie typ A: podávate vtedy, ak ste dosiahli v minulom roku zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Čo to znamená? Ide predovšetkým o príjmy z bežného zamestnaneckého vzťahu ako hlavný pracovný pomer, čiastočný pracovný pomer, ale aj príjmy z práce vykonávanej mimo pracovného pomeru - dohoda o vykonaní práce, či dohoda o brigádnickej práci študenta.
 • Daňové priznanie typ B: podávate vtedy, ak ste dosiahli v minulom roku zdaniteľné príjmy z podnikania (napr. príjmy zo živnosti, alebo aj z výkonu činnosti daňového poradcu, veterinára, audítora), z inej samostatnej zárobkovej činnosti (znalci, tlmočníci, osobní asistenti), z prenájmu nehnuteľnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku, či ostatné príjmy ako napr. príležitostný prenájom automobilu.

Ak ste dosiahli v minulom roku príjmy zo závislej činnosti (zamestnanecký pomer) a zároveň aj na základe podnikania (živnosti), vyplňujete typ B pre fyzické osoby.

Daňové priznanie a príjem zo zahraničia 2024

Ak ste dosiahli príjmy zo zahraničia, ktoré sú predmetom dane, rovnako aj tie musíte uvádzať v daňovom priznaní. Aj keď ste vykonávali v zahraničí prácu na zahraničné živnostenské oprávnenie, o mieste podania daňového priznania rozhoduje najmä vaša rezidencia. Toto pravidlo platí pre členské štáty EÚ, aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu príjmov.

Na Slovensku podávajú daňové priznanie všetci trvalí rezidenti, to znamená tí, čo majú na našom území trvalé bydlisko. Výnimka z tohto pravidla sa týka predovšetkým živnostníkov a podnikateľov, ktorí v zahraničí pracujú v takzvanej stálej prevádzkarni (kancelária, dielňa, pobočka, atď.). V tom prípade im vzniká povinnosť zdaniť svoj príjem v krajine stálej prevádzkarne.

sipka Všetko o prezidentských voľbách v Českej republike - kandidáti, prieskumy, výsledky

Daňové priznanie zamestnanci 2024

Zamestnanci v pracovnom pomere to majú s podaním daňového priznania najjednoduchšie. Stačí o to požiadať vášho zamestnávateľa, ktorý tak učiní za vás. Ak ste v minulom roku dosiahli zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (pracovný pomer/zamestnanie), ale aktuálne ste napríklad dočasne nezamestnaný, musíte si podať daňové priznanie typ A sami, alebo inak zabezpečiť riadne zdanenie vašich príjmov.

Oslobodený od povinnosti podania daňového priznania je aj ten daňovník, ktorý požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, alebo dosiahol len zdaniteľné príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Daňové priznanie živnostník a paušálne výdavky 2024

Ak vykonávate ako fyzická osoba prácu na základe živnostenského oprávnenia, aj vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie, ak výška vašich zdaniteľných príjmov za minulý rok bola väčšia ako 2 461,41 €. Do dosiahnutých príjmov sa zarátavajú aj príjmy zo zahraničia, ak ste rezidentom Slovenskej republiky (trvalý pobyt).

Aj v tomto roku si môžete do daňového priznania uviesť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac však do výšky 20 000 €. Skutočné preukázateľné výdavky uvádzate v prípade vedenia daňovej evidencie, alebo na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Živnostníci majú povinnosť uhradiť daň v rovnakej lehote, v akej je potrebné najneskôr podať daňové priznanie, a to do 31. marca 2024. Z tohto dôvodu vám odporúčame podať daňové priznanie skôr a nenechávať si ho na poslednú chvíľu. K zaplateniu náležitej výšky dane, ktorú musíte následne uhradiť na základe zákonom stanovenej povinnosti, vás vyzve správca dane po správne podanom daňovom priznaní.

sipka Máte už tohtoročnú diaľničnú známku? Prečítajte si, ako funguje v Poľsku

Daňové priznanie študenti 2024

Ako sme už v článku uviedli, povinnosť podať daňové priznanie má každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľný príjem bol za minulý rok väčší ako 2 461,41 €. A to sa týka aj študentov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce, či dohodu o brigádnickej práci študentov.

Študent môže mať výhodu podať daňové priznanie aj keď dosiahol nižší príjem ako 2 461,41 €. Ak mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže študent podať daňové priznanie dobrovoľne, a tým mu vznikne daňový preplatok. Nezabudnite, že aj pre študentov rovnako platí, že do daňového priznania sa rátajú aj zdaniteľné príjmy dosiahnuté v zahraničí.

Daňové priznanie dôchodca 2024

Aj dôchodcom (poberateľom starobného dôchodku) môže vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie, ak v minulom roku dosiahli zdaniteľné príjmy viac ako 2 461,41 €. Ide o situácie, keď dôchodca vykonáva prácu na základe živnosti, pracovného pomeru, alebo napríklad aj dohody o vykonaní práce.

Rovnako ako študentom, tak aj dôchodcom sa môže oplatiť dobrovoľne podať daňové priznanie, aj keď ich zdaniteľné príjmy nepresiahnu 2 461,41 €. Ak vám zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže aj vám vzniknúť daňový preplatok, ktorý sa vám tak vráti.

Ako podať daňové priznanie - vyplnenie daňového priznania online zdarma 2024

Tlačivo pre podanie daňového priznanie si viete vyplniť aj na počítači, všetky dokumenty nájdete na stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky. Následne si ho môžete vytlačiť, podpísať a zaniesť na príslušný úrad.

Ak chcete podať daňové priznanie elektronicky, v prvom rade sa budete potrebovať autorizovať (teda podpísať) kvalifikovaným elektronickým podpisom, prípadne mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom.

Podávanie daňového priznania elektronicky je možné po registrácii a prihlásení na portály Finančnej správy Slovenskej republiky.

Ak potrebujete pomôcť s vyplnením daňového priznania, daňové priznanie za vás vyplnia aj platení experti ako účtovníci, ekonómovia, či firmy pre pomoc podnikateľom a živnostníkom.

V prípade nesprávne vyplneného daňového priznania môžete podať aj opravné daňové priznanie, avšak v stanovenej lehote najneskôr do 31. marca 2024. Nenechávajte preto podanie na poslednú chvíľu a vyvarujte sa prípadnej pokute a komplikáciám.

Ako zistím či mám podané daňové priznanie - potvrdenie o podaní daňového priznania 2024

Potvrdenie o podaní daňového priznania vám vystavia automaticky, a to bez ohľadu na to, či podávate fyzicky na úrade alebo elektronickou formou. Ak podávate daňové priznanie elektronicky a dôjde k výpadku spojenia na strane správcu dane, t.j. elektronickej podateľne, je možné podať daňové priznanie ihneď v nasledujúci deň, pričom lehota na podanie bude zachovaná.

Výpočet dane SZČO / daň z príjmu SZČO 2024

Potrebujete si ako SZČO vypočítať výšku dane z vašich príjmov, ktorú budete musieť po podaní daňového priznania uhradiť? Využite na to jednoduchú kalkulačku pre výpočet, napríklad na tejto adrese.

Živnostníkov opäť upozorňujeme, že povinnosť uhradiť daň, ktorá vám vznikne na základe podania daňového priznania, musíte splniť v rovnakej lehote, aká je na samotné podanie daňového priznania, t.j. do 31. marca 2024. Nechajte si preto dostatok času a podajte daňové priznanie čo najskôr.

Zníženie základu dane na daňovníka 2024

Aj v tomto roku môže daňovník znížiť základ dane svojho zdaniteľného príjmu o nezdaniteľnú časť základu dane. Predstavuje to pre vás zvýhodnenie v tom zmysle, že časť vášho zisteného základu dane bude oslobodená od zdanenia. Zjednodušene povedané – zaplatíte na daniach menej.

Znížiť dane si môže každá fyzická osoba, ktorá ma aktívny príjem – zamestnanci, podnikatelia, živnostníci, a podobne. Pri takzvaných pasívnych príjmoch, ako napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti, si nezdaniteľnú časť nie je možné uplatniť.

Na nezdaniteľnú časť základu dane nemáte nárok vtedy, ak ste na začiatku minulého roka boli poberateľom:

 • starobného dôchodku
 • vyrovnávacieho príplatku predčasného starobného dôchodku
 • starobného dôchodkového sporenia
 • výsluhového dôchodku

Nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť z aktívnych príjmov aj na manželku/manžela, a to vtedy ak:

 • sa staral/a o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • poberal/a v minulom roku peňažný príspevok na opatrovanie
 • bol/a zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • ide o občana so zdravotným postihnutím
 • ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím

sipka Nezabudnite tiež na daňový bonus na dieťa.

Výška životného minima (01. 07. 2023 – 30. 06. 2024)

Výška životného minima vzrástla oproti minulému roku o 34,46 € na mesiac.

 • v prípade, že sa jedná o plnoletú fyzickú osobu, výška životného minima bude 268,88 € za mesiac
 • v prípade, ak sa jedná o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, výška životného minima sa vyšplhá na 187,57 € mesačne
 • v prípade, že sa jedná o zaopatrené alebo nezaopatrené neplnoleté dieťa, výška životného minima je stanovená na 122,77 € mesačne

Životné minimum a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane je odvodená zo sumy platného životného minima, preto sa môže z roka na rok zmeniť. V roku 2023 ste podávali daňové priznanie za rok 2022 a preto bolo určenie nezdaniteľnej časti dane nasledovné:

 • Ak bol váš základ dane rovný alebo nižší ako 20 235,97 €, potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 579,26 €.
 • Ak bol váš základ vyšší ako 20 235,97 €, nezdaniteľná časť sa počíta ako rozdiel medzi sumou 9 638,25 € a jednej štvrtiny základu dane, to znamená nasledovne: 9 638,25 € - (4 : základ dane). Ak táto hodnota vyjde menej ako 0, potom aj nezdaniteľná časť základu dane je nulová.

FAQ – časté otázky a odpovede o daňovom priznaní za rok 2023

Ak potrebujete poradiť, alebo máte nejaké nejasnosti s podávaním daňového priznania, obráťte sa na odborníkov. Poradiť vám môžu na infolinke Finančnej správy Slovenskej republiky, alebo s vyplnením daňového priznania pomôžu aj platení experti, ktorí ho môžu vyplniť za vás, alebo vám pripraviť podklady.

1️⃣ Dokedy sa podáva daňové priznanie 2024?

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v roku 2023 musíte podať najneskôr do 31. marca 2024. Do tejto lehoty je potrebné splniť aj povinnosť uhradiť daň, ktorá vám môže na základe daňového priznania vzniknúť. Rovnako aj opravné daňové priznanie, či oznámenie o odklade daňového priznania je nutné podať do tejto lehoty.

2️⃣ Ako vyplniť daňové priznanie online zdarma?

Vyplniť daňové priznanie online môžete aj prostredníctvom dokumentov, ktoré si stiahnete na stránkach Finančnej správy. Ak sa rozhodnete podať daňové priznanie elektronicky, budete sa musieť na stránke Finančnej správy zaregistrovať, a zároveň sa autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

3️⃣ Musím podať daňové priznanie aj keď som študent alebo dôchodca?

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každej fyzickej osobe, ktorej zdaniteľné príjmy za určené zdaňovacie obdobie (minulý rok) boli väčšie ako 2 461,41 €. To sa týka nie len pracovného pomeru či živnosti, ale napríklad aj dohody o vykonaní práce, či dohody o brigádnickej práci študenta.

Daňové priznanie sa vám môže oplatiť podať aj dobrovoľne, ak ste túto hranicu príjmov neprekročili. Taktiež aj vtedy, keď vám zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, čím vám vznikne daňový preplatok.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

mama-na-prenajom.jpg

Seriál Mama na prenájom – TV Markíza, herci, archív

Obľúbený seriál Mama na prenájom sa teší veľkej obľube. Momentálne má už tri série a viac ako 220 epizód. V článku sa dočítate viac o...

básne

Tipy na básne + termíny a kolá na Hviezdoslavov Kubín

Báseň je literárnym dielom písaným vo veršoch. Deň Matiek 💝 Hviezdoslavov Kubín a mnohé spoločenské udalosti sa pýšia krásnymi recitáciami...

Súťaž rádia Expres

Aktuálne heslo na dnes ▶️ Súťaž Počúvam Rádio Expres

Jednou z najobľúbenejších LIVE súťaží je Počúvam Rádio Expres.📲 Aké je aktuálne heslo dňa na Exprese dnes? Práve hráme o 5000 € za jednu...