Daňový bonus na dieťa pre roky 2022/2023/2024

1. júl roka 2022 priniesol zmeny vo výške daňového bonusu na dieťa a v podmienkach na jeho vyplácanie. Od 1. januára nasledujúceho roka 2023 ste mohli očakávať ďalšie zmeny. No ani rok 2024 nezaostáva. Viac informácií nájdete v článku.

Výška daňového bonusu - Nárok na daňový bonus
Podmienky získania daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa od júla 2022 a januára 2023 Foto: Pixabay

Daňový bonus

Dňa 22. 06. 2022 zasadla Národná rada Slovenskej republiky, aby opätovne rokovala a schválila novelu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a rokovala aj o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako je aj novelizácia zákona o dani z príjmov týkajúcich sa daňového bonusu na dieťa.

Čo je daňový bonus na dieťa 2024?

Finančná pomoc rodinám s deťmi, ktorého výška sa bude odvíjať od 2 vekových hraníc dieťaťa. Pre deti, ktoré ešte nedovŕšili 18 rokov (sústavne sa pripravujú na povolanie štúdiom) je daňový bonus vo výške 140 € a pre deti vo veku od 18 do 25 rokov vo výške 50 €. Výhodou je, že prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa pokúša o rozšírenie cieľovej skupiny daňovníkov, ktorí si uplatňujú nárok na daňový bonus na dieťa.

Do tejto skupiny zaradilo aj daňovníkov (zamestnanci, živnostníci) so zdaniteľným príjmom, ktorého výška už nemusí dosiahnuť šesť násobok výšky minimálnej mzdy za zdaňovacie obdobie. Zároveň sa snaží docieliť zvýšený alebo maximálny daňový bonus, ktorý by tak pomohol rodinám s deťmi, no podmienkou je, aby pracoval aspoň jeden z rodičov.

sipka Prečítajte si viac komunálnych voľbách 2022.

Koľko bol a je daňový bonus na dieťa 2022/2023/2024?

Kým daňový bonus od 01. 07. 2022 činil sumu 40 alebo 70 € mesačne v závislosti od veku vyživovaného dieťaťa, od 01. 01. 2023 nastala zmena. Od nového roka 2023 sa výška daňového bonusu zvýšila na 50 alebo 140 € mesačne.

Okrem toho, zmeny vo vyplácaní daňového bonusu zahŕňali v roku 2022 aj voľnočasové aktivity pre deti od 5 do 18 rokov, ktoré boli dotované 60 € mesačne (pzn. zoznam voľnočasových aktivít stanoví Ministerstvo školstva a rezort kultúry).

Taktiež si treba dobre zapamätať, že maximálna suma daňového bonusu zodpovedá rastúcemu percentuálnemu limitu základu dane nároku na daňový bonus, a to aj na základe počtu vyživovaných detí (od 20 do 55 %).

Nárok na daňový bonus 2022/2023/2024

Ak vám váš zamestnávateľ priznal vyšší nárok na daňový bonus za obdobie od júla do decembra toho istého roku, pri podaní daňového priznania, teda po ročnom vyúčtovaní, sa nárok na daňový bonus prepočíta a tým pádom získate vyššiu sumu. Pre zaujímavosť uvádzame výšku daňového bonusu na jedno dieťa pre rok 2022 a 2023 v nasledujúcej tabuľke.

Plánované zvýšenie daňového bonusu na dieťa pre rok 2022/2023
Vek vyživovaného dieťaťa Mesačná suma platná od 01.07. 2022 Mesačná suma platná od 01.01. 2023
do 6 rokov 70 € 140 €
od 6 do 15 rokov 70 € 140 €
od 15 do 25 rokov 40 € 50 €

Daňový bonus počas roku 2023 až do 2024 je ohraničený vekovou kategóriou vášho dieťaťa. Deti do 18 rokov dostanú mesačne 140 eur a tie, ktoré majú viac ako 18 rokov čaká 50 eurová mesačná suma z daňového bonusu. Od roku 2025 je mesačná suma daňového bonusu pre deti do 18 rokov odhadovaná na 100 eur a pre tie, ktoré majú nad 18 rokov to činí 50 eur mesačne. O prípadných zmenách vás určite budeme informovať.

Kedy vzniká nárok na daňový bonus - kto má nárok na daňový bonus

Nárok na daňový bonus si môžete uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti vtedy, keď ako daňovník, dosiahne zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, najviac však do výšky stanoveného percenta z čiastkového základu dane, teda z polovice.

Do zoznamu daňovníkov patrí:

  • zamestnanec
  • nerezident (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou)
  • SZČO (v zdaňovacom období)

Podmienky a výšku daňového bonusu pre rok 2022 a 2023 upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Od 1. júla 2022 sa zaviedlo obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane, a to v závislosti od počtu detí. V roku 2023 je výška hrubej mzdy vyššia. Okrem počtu vyživovaných detí, vám dosiahnutá výška hrubej mzdy vie pomôcť získať maximálny daňový bonus. Podrobnosti nájdete v tabuľke.

Počet vyživovaných detí Čiastkový základ dane v % Maximálny daňový bonus v € Hrubá mzda v €
1 20 % 140 € 809 €
2 27 % 280 € 1198 €
3 34 % 420 € 1427 €
4 41 % 560 € 1578 €
5 48 % 700 € 1684 €
> 6 55 % 840 € 1764 €

Koľko je daňový bonus na dieťa?

Jednoduchým výpočtom, kedy od vašej hrubej mzdy odpočítate odvody za vás ako zamestnanca/živnostníka, zistíte aký je váš základ dane. Pomocou mzdovej kalkulačky, ktorá je dostupná na internete si viete aj sami vypočítať výšku daňového bonusu, ktorý dostanete, ak splníte všetky podmienky. V prehliadači hľadajte o bonus 2024 kalkulačka.

Vy ako zamestnanec/živnostník musíte vychádzať z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Jedná sa teda o hrubú mzdu, ktorá je ponížená o odvody, ktoré za vás hradí zamestnávateľ alebo vy (podnikateľ).

V ročnom zúčtovaní, na vašom daňovom priznaní, budete vidieť v postavení zamestnanca polovicu čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2022, v prípade, že ste ako zamestnanec začali vykonávať závislú činnosť až od 01. 07. 2022.

V postavení živnostníka budete vychádzať z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022, v prípade, že ste ako SZČO začali vykonávať činnosť až od 01. 07. 2022.

Kedy mám nárok na daňový bonus pre rok 2024

Rok 2024 prichádza s novinkou, ktorá hovorí o tom, že daňový bonus získa rodič už s príjmom od jedného eura. No jeho ročný príjem musí dosiahnuť aspoň 6-násobok minimálnej mzdy. Okrem toho sa kategorizovanie detí rozdelilo na dve skupiny, na plnoleté (nad 18 rokov) a neplnoleté deti (do 18 rokov). Bonus môže čerpať jeden rodič a to do veku dieťaťa, ktorý bol stanovený do 25 rokov.

Aký bol daňový bonus v roku 2023? Podmienky

Ako rodič máte nárok na uplatnenie daňového bonusu na každé vyživované dieťa za predpokladu, že splníte nasledovné podmienky uvedené v tabuľke. Avšak treba mať na zreteli, že nová legislatíva pre rok 2023 prišla aj s novým zámerom a zrušením niektorých podmienok, ktoré platili v roku 2022. Podmienky pre získanie nároku na bonus pre rok 2023 nájdete v tabuľke.

Podmienky pre vznik daňového bonusu na dieťa za rok 2023
1. podmienka

dieťa spadá aspoň do jednej z kategórií vyživovaného dieťaťa:

- vlastné alebo osvojené

- prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (na základe rozhodnutia príslušného orgánu)

- druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z. z.o prídavku na dieťa)

- plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

2. podmienka

vyživované dieťa žije v domácnosti s daňovníkom

prechodný pobyt  dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu

3. podmienka *

stanovený percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus (bez ohľadu na výšku dosahovaných príjmov daňovníka) v závislosti od počtu vyživovaných detí

4. podmienka nárok uplatňuje len jeden z rodičov, podľa vzájomnej dohody
5. podmienka v prípade, že sa rodičia nedohodnú, nárok sa uplatňuje v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba)
6. podmienka

daňovník je povinný doložiť k daňovému priznaniu:

- kópiu rodného listu dieťaťa alebo doklad o osvojení dieťaťa

- potvrdenie školy že dieťa študuje na ZŠ/SŠ/VŠ

- kópiu sobášneho listu

- potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (v prípade, že dieťa študuje v zahraničí)

- potvrdenie príslušného úradu o tom, že vyživované dieťa sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom/vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu/úraz - potvrdenie o poberaní prídavku

* príjmy z podnikania a zo závislej činnosti (zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov nemusia dosiahnuť v roku 2023 príjmu aspoň vo výške 6– násobku minimálnej mzdy

*️⃣ Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa a kedy sa vypláca daňový bonus?

Zamestnanec má právo uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, len musí o to svojho zamestnávateľa požiadať vyplneným tlačivom s názvom "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu".

Vyplácanie daňového bonusu si môže zvoliť dvoma spôsobmi:

  • mesačne (140 €), ak zdaniteľný príjem zo závislej činnosti daňovníka je vo výške 1/2 minimálnej mzdy, čo činí 410,24 €

Uplatnením nároku mesačného navýšenia daňového bonusu si zabezpečíte aj zvýšenie čistej mzdy.

  • ročne (1680 €) v ročnom zúčtovaní dane, kedy sa v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov zníži vypočítaná daň z príjmov, čoho výsledkom môže byť preplatok, v horšom prípade nedoplatok na dani

V prípade fyzickej v postavení živnostníka, si nárok na vyplácanie daňového bonusu môžete uplatniť len raz ročne v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov. V tlačive vyplní meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa a samozrejme uvedie aj mesiace, v ktorých chce daňový bonus uplatniť. Výsledkom tohto postupu je preplatok alebo nedoplatok na dani za príslušné zdaňovacie obdobie.

*️⃣ Čo je zvýšený daňový bonus?

Jedná sa o navýšenie výšky daňového bonusu, o ktoré musíte svojho zamestnávateľa požiadať na obdobie od júla až decembra 2022, aby po vykonaní ročného zúčtovania sa váš nárok na daňový bonus prepočítal a získali ste tak vyššiu sumu. Navyšovanie je platné už od 01. 07. 2022, ďalšie navyšovanie vás čaká 01. 01. 2023.

Zmena sa týka:

  • detí od 6 do 15 rokov, kedy suma 43,60 € vzrástla na 70 € (2022) a v roku 2023 a 2024 na 140 €
  • detí nad 15 rokov, kedy suma 23,57 € vzrástla na 40 € (2022) a v roku 2023 a 2024 na 50 €

*️⃣ Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa?

Pri uplatnení nároku na daňový bonus musíte splniť tieto podmienky:

  • vyživované dieťa žije v domácnosti s daňovníkom (zamestnanec, rezident, SZČO), ktorého zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, dosahujú výšku stanoveného percenta z čiastkového základu dane, teda z polovice.
  • tlačivo na nárok daňového bonusu vyplní jeden z rodičov vyživovaného dieťaťa a priloží k nemu potrebné dokumenty, ako je RL dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy a poberaní prídavku na dieťa, a pod. Bližšie informácie nájdete v tabuľke vyššie

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťKomentáre

Dobrý deň
Som slovenský živnostník,trvalý pobyt mám na Slovensku,ale žijem v Českej republike s manželkou a troma synmi ktorý majú českú národnosť.
Mám ja ako otec nárok na daňový bonus na Slovensku?
Ďakujem za odpoveď

Do

SÚVISIACE ČLÁNKY

Slovenská sporiteľňa - Zdroj Marko Erd/SME, Profimedia

George - Internet banking SLSP

Vstúpte do bankovníctva budúcnosti s aplikáciou George od Slovenskej sporiteľne. Už ste ju vyskúšali?

bankomat

Ako fungujú vkladomaty - vkladové bankomaty

Vkladové automaty a bankomaty sú výdobytkami modernej doby. Uľahčite si prístup k financiám výberom alebo vkladom. Viac informácií nájdete...

Predpis liekov cez internet (ilustračný obrázok) - Zdroj Profimedia

Erecept - ako funguje predpis liekov cez internet

Ste radi, že fungujú erecepty? Uľahčili vám proces predpisovania a vyzdvihovania liekov? Alebo erecepty ešte nevyužívate? Prečítajte si náš...